I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės parduotuvės „Parakas“ (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.


1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, rengia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją, komentuoja bei vertina prekes ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).


1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir ,,UAB  Medragė“ (toliau – Administratorius) (įmonės kodas 303361247, )


1.4. Klientas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Užsakymo formavimas > Apmokėjimo būdas > Tęsti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.


1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Klientui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.


II. PRIVATUMO POLITIKA


2.1. Klientui užsakant prekes registracija nėra būtina, tačiau vykdant užsakymą būtina užpildyti prekių užsakymo formą, kurioje pateikiami visi pristatymui reikalingi asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, pristatymo būdas ir kiti prekės pristatymui būtini duomenys.


2.2. Klientas, norėdamas komentuoti ar (ir) vertinti Parduotuvėje siūlomas prekes, sudaryti „Norų sąrašą“ privalo užsiregistruoti ir prisijungti prie Parduotuvės, įvedant savo elektroninį paštą ir slaptažodį. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Kliento asmeninius duomenis: vardą, elektroninį paštą, slaptažodį. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.


2.3. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.


2.4. Administratorius įsipareigoja informacijos apie Klientą neatskleisti tretiesiems asmenims, išskyrus Administratoriaus partnerius, teikiančius su Kliento užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tretiesiems asmenims Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.


2.5. Užsiregistravęs Klientas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Klientas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento duomenų, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Administratorius neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.


2.6. Kliento asmeniniai duomenys bus saugomi ne mažiau nei 1 metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Parduotuvės naudojantis prisijungimo duomenimis.


2.7. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.


III. SUTARTIES SUDARYMAS


3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.


3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas yra laikomas tuomet, kai Klientas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu arba prekių užsakymo formoje, gauna laišką, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.


3.3. Šios sutarties neatskiriama dalimi laikomas priedas, t.y. patvirtintas užsakymas su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis.


3.4. Kiekviena sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Administratoriaus.


IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS


4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.


4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.


4.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.


4.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.


4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.


V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES


5.1. Administratorius užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje ( UAB Medragė“)atsiskaitomoji sąskaitaLT25 7044 0600 0797 5958 Bankas SEB


5.2. Klientas apmokėti prekes turi ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po dviejų darbo dienų po užsakymo patvirtinimo, išsiųsto į nurodytą registracijos anketoje ar prekių užsakymo formoje elektroninį paštą.


5.3. Apmokėjimas už prekes galimas tokiais būdais:


5.3.1. Per elektroninę bankininkystę.


5.3.2. Grynaisiais, atsiimant pačiam „Parakas“ biure Telšiuose.


5.4. Administratorius įsipareigoja suteikti taisyklingą visą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes. Tačiau Administratorius neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų ar Mokejimai.lt sistemos (ši sistema administruojama "EVP International", UAB, Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius, Lietuva; Įmonės kodas 300060819, PVM mokėtojo kodas LT100001261114), kuriais buvo vykdomas Kliento apmokėjimas Administratoriui, nekokybiškų paslaugų ir su tuo kylančių nuostolių. Taip pat Administratorius neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.


VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS


6.1. Administratorius prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.


6.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Klientas per 14 darbo dienų po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje „Parakas“ įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais.


6.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:


6.2.1.1. prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;


6.2.1.2. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;


6.2.1.3. prekė turi likti su visomis prikabintomis etiketėmis.


6.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu Degaičių g. 4.Telšiuose. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems .


6.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas ir pirkimą parduotuvėje „Parakas“ įrodantis dokumentas (sąskaita faktūra ar Kasos pajamų orderis).


6.2.4. Administratorius gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 14 dienų įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Admisnistratorius įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus


6.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Administratorius įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti Administratoriui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Administratoriaus banko sąskaitą. Pirkėjas gali keisti į prekę, kuri einamuoju momentu yra pateikta pardavimui „Parakas“ parduotuvės asortimente.


6.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Klientas.


6.3. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Administratorius su Klientu neaptarė jos trūkumų, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:


6.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;


6.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;


6.3.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;


6.3.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;


6.3.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.


6.4. Jei Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas šią prekę kartu su pirkimą parduotuvėje „Parakas“ įrodančiu dokumentu (sąskaita faktūra) turi pristatyti adresu Degaičiu g.4 Telšiuose.


Administratorius šiuo atveju įsipareigoja apmokėti prekės siuntimo Administratoriui pašto paslaugas..


VII. PREKIŲ PRISTATYMAS


7.1. Prekes pristato Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas: Kurjeris (UAB "DPD Lietuva"), Paštas (AB „Lietuvos paštas“) arba DHL.


7.2. Administratorius įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas prekes, nurodytu adresu Lietuvoje per 2-3 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos. Taip pat Klientas sutinka, jog išimties tvarka pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Administratorius, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Klientui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Klientui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Klientui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas.


7.3. Prekės Kurjeriu pristatomos Lietuvos teritorijoje nuo pirmadienio iki penktadienio iš anksto su Klientu suderintu laiku.


7.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. Jei Klientas nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą, privalo sumokėti Administratoriui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 30€ baudą.


7.5. Dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių, Kurjeris neturėjęs galimybių pristatyti prekes, Kurjeris papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Administratoriui, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku ir yra Administratorius visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.


7.6. Administratorius arba Administratoriaus įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai Kliento atsakomybė.


7.7. Prekių pristatymo metu Klientas privalo kartu su Administratoriumi ar Kurjeriu patikrinti siuntos būklę, ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Klientas privalo Kurjerio patektame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti pastebėtus trūkumus. Klientas, neatlikęs šių veiksmų prie Kurjerio, neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl prekių pažeidimų ir Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.


7.8. Klientas pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme numatytų reikalavimų, įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Administratoriumi telefonu +370 67851949 Administratorius įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Administratoriaus ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Administratoriui per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.


7.9. Administratorius suteikia galimybę prekes gauti ir Klientams iš užsienio (ne Lietuvos teritorijoje). Tuo atveju Administratorius prekes siunčia naudodamasis pašto paslaugomis. Visi užsakymai, kurie turėtų būti pristatomi ne Lietuvoje, derinami individualiai elektroniniu paštu info@parakas.lt. Siuntos užsienio valstybėse pristatomos per 10-14 darbo dienų. Klientas, kiekvienu atveju, privalo kreiptis telefonu ar el. paštu, dėl tikslios prekės(-ių) transportavimo išlaidų sumos į užsienio valstybes.


VIII. KOMENTARŲ RAŠYMAS


8.1. Registruotas Klientas turi teisę rašyti komentarus ir pateikti savo nuomonę apie atitinkamą prekę.


8.2. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Kliento patalpintus komentarus.


IX. TAIKYTINA TEISĖ


9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


10.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.